ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ

ҚОРШАҒАН ОРТА

«KAZPETROL GROUP» ЖШС ең жоғары экологиялық стандарттарды басшылыққа алады. Табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану және Қызылорда облысында қолайлы экологиялық жағдайды сақтау Компания қызметінің негізгі басымдықтары болып табылады.

«KAZPETROL GROUP» ЖШС-нің стратегиялық мақсаты – ең жақсы қолжетімді технологиялар мен жабдықтарды енгізу, сондай-ақ процестерді басқаруды автоматтандыру деңгейін арттыру арқылы қоршаған ортаға және климатқа техногендік жүктемені дәйекті түрде азайту.

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК БАҒДАРЛАМАСЫ

Компанияның экологиялық саясатын іске асырудың негізгі құралы, «KAZPETROL GROUP» ЖШС өндірістік қызметінің қоршаған ортаға теріс әсерін азайтуға бағытталған, Компанияның Экологиялық қауіпсіздік бағдарламасы болып табылады, ол Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптары, сондай-ақ экологиялық тәуекелді бағалау негізінде әзірленген және көптеген басқа шараларды да қамтиды. Іс-шаралар қоршаған ортаға әсер ету түрлері бойынша ішкі бағдарламалардан тұрады. Іс-шараларды жоспарлау үш жылдық периметр бойынша жүзеге асырылады, жыл сайын мақсатты көрсеткіштер белгіленеді.

БАҒАЛАУ ЖӘНЕ МОНИТОРИНГ

Заңнамалық талаптарға сәйкес «KAZPETROL GROUP» ЖШС объектінің өмірлік циклінің барлық кезеңдерінде өндірістік қызметтің қоршаған ортаға әсерін бағалайды және бақылайды. Компания қоршаған ортаға әсерді бағалау (ҚОӘБ) рәсімдерін жүзеге асыру кезінде және Экологиялық қауіпсіздік бағдарламасының іс-шараларын жоспарлауда тәуекелдерді басқару жүйесінің жұмыс істейтін жүйесі шеңберінде сақтық қағидасын қолданады.

ҚОӘБ жұмыстары жобалау кезеңінде және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады. Бағалау нәтижелері жобалық құжаттаманың құрамдас бөлігі болып табылады және кейіннен экологиялық мониторингте қолданылады.

ҚОӘБ жүргізу кезінде ауданның және экожүйелердің бастапқы сипаттамалары зерттеледі, объектінің қоршаған ортаның құрамдас бөліктеріне әсер етуінің негізгі факторлары мен түрлері анықталады, өндірістің теріс әсерін болдырмау немесе азайту әдістері анықталады. Қоғамдық тыңдауларды міндетті түрде өткізу және жергілікті тұрғындардың пікірін зерделеу әлеуметтік-экономикалық салдарларды талқылауға және даулы мәселелерді келісуге мүмкіндік береді.

Қоршаған ортаға әсер ететін өндірістік қызмет сатысында өндірістік экологиялық бақылау (ӨЭБ) тұрақты түрде жүргізіледі. ӨЭБ тәуелсіз зертханалармен талданатын сынамалармен бірге ластаушы заттардың шығарындыларын, төгінділерін және қалдықтарын түгендеу бойынша кешенді шараларды қамтиды. Тәжірибелік жұмыстар бақылаумен қатар жүргізіледі. Қоршаған ортаның мониторингі мен ӨЭБ ортаның мониторингін кәсіби тәжірибесі негізінде конкурстық негізде іріктелетін тәуелсіз ғылыми-зерттеу және ғылыми ұйымдар жүзеге асырады.

ТАЗА СУ

«KAZPETROL GROUP» ЖШС-ның қоршаған ортаны қорғау саласындағы қағидасы табиғи ресурстарды, оның ішінде суды, ұтымды пайдалану жөніндегі міндеттемелерді қамтиды. Іс-әрекеттің басым бағыттарына мыналар жатады:

•         Өндірістік қызметтің салдарынан туатын тәуекелдерді азайту, оның ішінде табиғи көздерден су алуды азайту;

•         Өнеркәсіптердің мүмкін болатын сыртқы қолайсыз факторларға, соның ішінде табиғи факторларға (қуаңшылық, жер үсті су объектілерінің таяздануы, жер асты көздерінің ластануы және т.б.) тәуелділігін төмендету.

Экологиялық қауіпсіздік бағдарламасы аясында су ресурстарын тиімді пайдалану шаралары «Таза су» кіші бағдарламасына біріктірілген. «KAZPETROL GROUP» ЖШС-ның суды тұрақты пайдалану мәселесін шешудегі негізгі тәсілі суды қайта өңдеу және қайта жабдықтау жүйелерін пайдалану, ағынды суларды тазартуды арттыру және өндірістік су ысыраптарын азайту болып табылады. Өндірілген су қабат қысымын ұстап тұру үшін қайта пайдаланылады. Жаңа өндіріс орындарын қайта өңдеу жүйелерімен және тазарту қондырғыларымен жабдықтау талап етіледі. Суды пайдалану жүйесін жақсарту үшін Компания ағынды суларды тазарту құрылыстарын пайдалануға берді.

МҰНАЙ ӨНДІРУДЕГІ ӨНДІРІСТІК СУ ЖӘНЕ ЖАҢБЫР СУЫН БАСҚАРУ

Мұнаймен бірге өндірілген барлық су тазартылады және қабат қысымын ұстап тұру жүйесіне (ҚҚҰ) немесе сорғыш жер қойнауының горизонттарына айдалады. Тауарлы суды тазарту сапасы Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

ТАЗА АУА

Өнеркәсіптік қызметтен атмосфераға ластаушы заттардың шығарындыларын азайту «Таза ауа» кіші бағдарламасына біріктірілген Экологиялық қауіпсіздік бағдарламасы қызметінің басым бағыты болып табылады. Негізгі әрекеттер мыналарды қамтиды:

•         Өндірістік жабдықты ауыстыру немесе жаңарту;

•         Шығарындыларды ұстау және тазалау жүйелерін қолдану;

•         Ілеспе мұнай газын пайдалану деңгейін арттыру;

•         Алау жүйелерін жаңғырту шаралары, оның ішінде күйесіз жануды қамтамасыз ету.

ҚАЛДЫҚТАРДЫ БАСҚАРУ ТӘСІЛДЕРІ

«KAZPETROL GROUP» ЖШСнің өндірістік қалдықтарды басқарудың негізгі әдістеріне келесі әрекеттер кіреді:

•         объектілерде қауіптілігі төмен қалдықтардың артық жиналуының алдын алу;

•         Қалдықтарды уақтылы шығару;

•         Қалдықтарды өндірістік циклге тартуға мүмкіндік беретін заманауи технологиялар мен өңдеудің күрделі әдістерін қолдану.

Қалдықтардың жиналуын болдырмау үшін: қалдықтардың түзілу көлемі оларды орналастыру көлеміне сәйкес келуі керек. Міндеттемелердің орындалуын бағалау жыл сайын Директорлар кеңесіне экологиялық қауіпсіздік бағдарламасын іске асыру туралы есеп дайындау шеңберінде жүргізіледі.

ҚАЛДЫҚТАРДЫ ЖАСАУ ЖӘНЕ БАСҚАРУ

Қалдықтардың басым бөлігі ұңғымаларды бұрғылау және пайдалану кезінде пайда болатын бұрғылау шламдары мен майлы сұйықтықтар болып табылады. Олардың қалыптасу көлемі бұрғылау және жөндеу жұмыстарының көлеміне байланысты. Барлық майлы қалдықтар қайта өңделеді.

Қалдықтардың негізгі бөлігін Компанияның қызмет ету кезеңінде түзілетін қатты тұрмыстық қалдықтар (ҚТҚ) құрайды.

Барлық қалдықтарды кәдеге жарату бойынша жұмыстарды қайта өңдеу технологиясы бар мердігерлер жүргізеді. Өңдеуден кейін қалдықтардан инертті материал алынады, ол жол құрылысында, ұңғыма алаңдарында және мелиорацияда қолданылады.

МЕРДІГЕРЛЕРДІҢ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ САПАСЫН БАҚЫЛАУ

«KAZPETROL GROUP» ЖШС қалдықтарды кәдеге жарату жұмыстарының сапасын арттыру мақсатында мердігерлермен өзара іс-қимылды кеңейтеді, жасалған келісім-шарттар бойынша орындалған жұмыстарды бақылайды: қалдықтарды басқару әдістері, өндірістік бақылау жүйелерінің жай-күйі, шарттар бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті ресурстардың болуы тексеріледі.